Robert van Schie your Coach for Animals  and more
 If you can´t find the right approach, I will be your (animal) coach

Onze diensten voor uw bedrijf

Bedrijfsleven:

Teambuilding/Workshop Ontwikkelen:
Teambuilding voor bedrijven  "ontwikkelen":


Wilt u met uw bedrijf een unieke teambuilding hebben, dan hebben we een leuk programma voor u en uw collega's. 
In de jaren dat ik als professionele dierentrainer/dierengedragstherapeut aan het werk ben, kom ik vaak dezelfde dingen tegen als in het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de manier van reageren op situaties, als trainer moet je je bewust zijn van je onbewuste en hoe kun je dat zien? Het dier is puur, reageert op de situatie en is gericht op lichaamstaal. Het dier spiegelt uw gedrag. Dit is iets dat ook uw collega’s doen, naar elkaar en naar de leidinggevende. 
In deze teambuilding gaan we aan het werk met hoe wij, mensen, van dieren kunnen leren. Bovendien komt er aan bod hoe ik dieren positief motiveer en hoe u dat met uw collega’s ook kunt gaan doen.
 Deze teambuilding kan op locatie van uw bedrijf gegeven worden en heeft geen max. qua deelname aantallen. Mocht u een mooie aanvulling hierop willen kijk dan hieronder!
Aanvulling:  een aanvulling met een hoger doel dan alleen je team te laten ontwikkelen.
 Indien het aantal personen maximaal vijf telt, is het mogelijk om gedurende een halve dag met het team dierenverrijking te ontwikkelen en dit zelf te maken. Hierbij word u uitgedaagd met een kettingzaag en een blok hout.
 U gaat dus ook uzelf in de praktijk ontwikkelen.
 Met deze aanvulling daagt u niet alleen uzelf uit, maar daagt u ook dieren uit om zich te ontwikkelen. Het heeft een positief effect op het dierenwelzijn voor dieren in dierentuinen en opvangcentra.

WIJ STAAN OPEN VOOR ALLE PERSOONLIJKE SUGGESTIES EN WENSEN, ZODAT WE DEZE IN HET PROGRAMMA KUNNEN VERWERKEN. COACH FOR ANIMALS HEEFT EEN GROOT NETWERK WAAR VEEL MOGELIJK IS.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!
Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing!


ENG:

Team building/Workshop Development:
Team building for companies "developing":
If you want to have a unique team building activity with your company, we have a nice program for you and your colleagues. 
In the years that I have been working as a professional animal trainer/ animal behavior therapist, I have often encountered the same things as in business. Think of the way of react to situations, as a trainer you have to be aware of your unconscious behavior and how can you look at that? The animal is pure, reacts to the situation and is focused on body language. The animal mirrors your behavior. This is something that your colleagues also do, to each other and to the manager. 
In this team building activity we will work with how we, humans, can learn from animals. In addition, it explains how I positively motivate animals and how you can do the same with your colleagues. 
This team building can be given at the location of your company and does not have a max. in terms of participation numbers. If you want a nice addition to this, look below! 
Addition: an addition with a higher goal than just having your team develop further. 
If the number of people is a maximum of five, it is possible to develop animal enrichment materials with the team for half a day and make it yourself. You will be challenged with a chainsaw and a block of wood. 
So you will also develop yourself in practice. 
With this supplement you not only challenge yourself, but you also challenge animals to develop. It has a positive effect on animal welfare for animals in zoos and shelters.


WE ARE OPEN TO ALL PERSONAL SUGGESTIONS AND WISHES, SO THAT WE CAN INCLUDE THEM IN THE PROGRAM KUNNEN VERWERKEN. COACH FOR ANIMALS HAS A LARGE NETWORK WHERE A LOT IS POSSIBLE.


Feel free to contact us for more information! Our 
general terms and conditions apply to all our services and products  !

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn