Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Coaching voor dieren(verzorgers)

 

Welzijn bij dieren

Als eigenaar, verzorger wil men altijd het beste voor de dieren! Vroeger was het welzijn van dieren onder menselijke zorg van ondergeschikt belang, gelukkig is dat inzicht veranderd en staat het bovenaan qua prioriteit!
Het is vooral belangrijk dat we het welzijn blijven verbeteren al we meer over dieren willen weten, dit kan door het doen van onderzoek. Onderzoek doen bij dieren kan stress veroorzaken daarom kan Coach for Animals ervoor zorgen dat de  stress minimaal wordt of dat het dier de onderzoeken juist leuk gaan vinden. Dit is de specialiteit van Coach for Animals.
Niet alleen onderzoek maar ook om de gezondheid goed in de gaten te kunnen houden en om preventieve handelingen te kunnen uitvoeren is dit fijn als het dier dit vrijwillig laat doen, dit voorkomt stress en voorkomt onnodige acties die heel veel stress opleveren en niet alleen bij dat individuele dier. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groep waar het dier in leeft.
Coach for Animals helpt u of uw medewerkers door de mensen te coachen om het bovenstaande te bereiken. We kijken graag naar de mogelijkheden die er zijn.


Huisvesting welzijn en coaching

Goede, veilige huisvesting is zeer belangrijk voor het welzijn van uw dieren. De juiste indeling van de dierenverblijven is daarbij essentieel. Zo kan ongewenst gedrag zelfs veroorzaakt of versterkt worden. Door te kijken naar de behoeftes en eigenschappen van het dier kunt u dus ongewenst gedrag voorkomen.
Coach for Animals kan samen met u zoeken naar een juiste, passende oplossing; door kleine of grote aanpassingen van de bestaande huisvesting kan deze geschikt gemaakt worden voor een prettiger verblijf van uw dieren. Bovendien kunnen er mogelijkheden gecreëerd worden om de dieren veilig dingen te kunnen aanleren. Natuurlijk kan ik u ook adviseren bij de bouw van nieuwe dierenverblijven. Dit alles met als doel het dierenwelzijn te verbeteren!


Wennen aan medische handelingen 

Het voorbereiden dat dieren vrijwillig handelingen aan het dier toelaten, voorkomt onnodige stress.  Waar het gaat over deze handelingen, betreft het:
Huidinspectie;
Mondinspectie;
Behandeling van de mond;
Röngenfoto maken;
Prikpil toedienen;
Plaatselijke verdoving toedienen;
Bloed afnemen;
Pedicurehandelingen;
Echoscopie uitvoeren;
Totale narcose toedienen;
Separeren (uit de groep wisselen).

Het vangen en verdoven van een dier kan onnodig stress opleveren vooral als het om een kleine handeling gaat. Dit veroorzaakt niet alleen stress bij het individuele dier maar ook bij de groep.
Coach for Animals is gespecialiseerd in bovenstaande handelingen en zet graag met u een coachingsprogramma op waarbij uw dier wordt opgeleid om vrijwillig verschillende, medische en verzorgende handelingen te ondergaan, zodat het dier dit zo positief mogelijk gaat ervaren.


Moet een dier op transport? 


Om het transport zo rustig mogelijk voor het dier te laten verlopen is het belangrijk om hem ruim van te voren aan het transport te laten wennen. Het kan nooit kwaad om het wennen aan de transportkist te kunnen doen. Coach for Animals helpt u met de voorbereiding en gewenning van deze ingrijpende gebeurtenis, zodat het dier zo min mogelijk stress zal ervaren tijdens en na het transport!


Probleemgedrag
 

Dieren vertonen altijd gedrag, sommige gedragingen zijn natuurlijk maar sommige zijn onnatuurlijk. Dat wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is voor het dier, maar soms kan bepaald gedrag van invloed zijn op het welzijn van het dier. Dan is het wel fijn om daar wat aan te kunnen doen, of in ieder geval handvatten te hebben hoe je het gedrag kunt verminderen of weten hoe je ermee om moet gaan zodat het welzijn van het dier verbeterd kan worden.
Coach for Animals help u graag bij het zoeken naar een oplossing van het probleem gedrag.


Plan van aanpak
 

Coach for Animals maakt bij een bezoek vaak een gedragsanalyse om de oorzaak van het gedrag te vinden. Daarna zullen we een advies geven zodat we samen met u een traject uit kunnen zetten om het gedrag wat u wil hebben te verbeteren. Dit kunnen verschillende dingen zijn:
Probleem gedrag oplossen/afleren;
Gewenst gedrag stimuleren;
Nieuw gedrag aanleren door middel van stappenplannen;
Handvatten om met gedrag om te kunnen gaan.


Workshop natuurlijke dierverrijking maken

Wat kunt u verwachten van deze bijzondere dag:
Woodschpecker geeft samen met Coach for Animals deze workshops in persoonlijk leiderschap en teambuildingsdagen. Hierbij krijgen de deelnemers uit o.a. bedrijfsleven ’s ochtends een halve dag theorie over diergedrag, en hoe dieren leren en daarbij wordt ook gekeken naar het gedrag en leren van de mens. Ook wordt er veel gesproken over ontwikkeling bij dieren versus mensen. Zo leert u hoe u uw collega’s/medewerkers uit kan dagen en word u zich bewust van uw onderbewustzijn. Bovendien wordt er een link gelegd naar verrijking bij dieren, want dieren hebben ook prikkels nodig om zich te kunnen ontwikkelen. ‘s Middags krijgen de deelnemers zelf verrijking aangeboden door verrijking voor dieren te maken met de motorzaag. Deze verrijking neemt Coach for Animals later mee naar een dierentuin om ze daar aan de dieren te geven. .
Het doel is om dieren een nog beter dierenwelzijn te geven met producten van Coach for Animals en Woodschpecker, U kunt daar dus een onderdeel van zijn!
Alleen zelf verrijking voor dieren maken?
Dat kan ook, dan gaat u een dagdeel onder begeleiding, dier-verrijking maken.
Ook kan ik op locatie de workshops/ teambuilding komen geven.
Neem contact met mij op voor een workshop op maat.


Workshops:


Wij bieden gespecialiseerde workshops voor u bedrijf, groepen van alle grote over:


  • Conditionering;
  • Diergedrag
  • 
Dierenagressie;
  • Lichaamstaal;
  • Etc.


​WIJ STAAN OPEN VOOR ALLE PERSOONLIJKE SUGGESTIES EN WENSEN, ZODAT WE DEZE IN HET PROGRAMMA KUNNEN VERWERKEN. COACH FOR ANIMALS HEEFT EEN GROOT NETWERK WAAR VEEL MOGELIJK IS.

Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing!ENG:

Coaching for animals (caretakers)


Animal welfare
As an owner, caretaker, one always wants the best for the animals! In the past, the welfare of animals under human care was of secondary importance, fortunately that insight has changed and is at the top in terms of priority!
It is especially important that we continue to improve welfare if we want to know more about animals, this can be done by doing research. Doing research on animals can cause stress, which is why Coach for Animals can ensure that the stress is minimal or that the animal will like the studies. This is the specialty of Coach for Animals.
Not only research but also to be able to keep a close eye on health and to be able to carry out preventive actions, this is nice if the animal has this done voluntarily, this prevents stress and prevents unnecessary actions that cause a lot of stress and not only for that individual animal. Consider, for example, the group in which the animal lives.
Coach for Animals helps you or your employees by coaching the people to achieve the above. We like to look at the possibilities that exist.


Housing, welfare and coaching
Good, safe housing is very important for the welfare of your animals. The correct layout of the animal enclosures is essential. In this way, undesirable behavior can even be caused or reinforced. By looking at the needs and characteristics of the animal, you can prevent undesirable behavior.
Coach for Animals can work with you to find a correct, suitable solution; by making small or large adjustments to the existing housing, it can be made suitable for a more pleasant stay for your animals. In addition, opportunities can be created to safely teach the animals all kind of things. Of course I can also advise you on the construction of new animal enclosures. All this with the aim of improving animal welfare!


Getting used to medical procedures 
Preparing animals to voluntarily allow undergoing procedures prevents unnecessary stress.  When it comes to these actions, it concerns:
Inspecting the skin;
Inspecting the mouth;
Treatment of the mouth;
X-rays;
Administering a contraceptive pill;
Administering local anesthesia;
Taking of blood;
Pedicure operations;
Performing ultrasound scans;
Administering total anesthesia;
Separate (switch from the group).
Catching and stunning an animal can cause unnecessary stress, especially if it involves a small operation. This causes stress not only in the individual animal but also in the group.
Coach for Animals specializes in the above actions and is happy to set up a coaching programme with you in which your animal is trained to voluntarily undergo various medical and caring procedures, so that the animal will experience this as positively as possible.


Does an animal need to be transported? 
In order for the transport to run as smoothly as possible for the animal, it is important to let it get used to the transport well in advance. It never hurts to be able to get used to the transport box. Coach for Animals helps you with the preparation and habituation of this drastic event, so that the animal will experience as little stress as possible during and after transport!


Problematic behavior
Animals always exhibit behavior, some tyes of behavior are natural but some are unnatural. That's not to say it's always wrong for the animal, but sometimes certain behavior can affect the animal's well-being. Then it is nice to be able to do something about it, or at least to have tools on how to reduce the behavior or know how to deal with it so that the welfare of the animal can be improved.
Coach for Animals is happy to help you in finding a solution for the problematic behavior.


Plan of action
 Coach for Animals often makes a behavioral analysis during a visit to find the cause of the behavior. Then we will give some advice so that we can set out a process together with you to improve the behavior you want. These can be several things:
Problem solving/unlearning;
Stimulating desired behavior;
Teaching new behavior through step-by-step plans;
Tools to deal with behavior.


Workshop natural animal enrichment making
What can you expect from this special day: 
Woodschpecker, together with Coach for Animals, gives these workshops in personal leadership and team-building days. In the morning, participants from the business community, among others, get a half-day class about animal behavior, and how animals learn, and they also look at the behavior and way of learning of humans. You will also get a lot of information about development in animals versus humans. This way you learn how to challenge your colleagues / employees and you become aware of your subconscious mind. Moreover, a link is made to enrichment for animals, because animals also need stimuli in order to develop. In the afternoon, the participants are offered enrichment themselves by making enrichment tools for animals with the motor saw. Coach for Animals later takes these enrichment tools to a zoo to give them to the animals. . 
The goal is to give animals an even better animal welfare with products from Coach for Animals and Woodschpecker, and you can be a part of that! 
Just make enrichment tools for animals for yourself? 
That is also possible, then you will make a half-day under supervision, animal enrichment tools. 
I can also give the workshops / team building on location. 
Contact me for a tailor-made 
workshop.

Workshops:
We offer specialized workshops for your company, groups of all sizes about:
Conditioning; 
Animal behavior; 
Animal aggression; 
Body language; 
Etc.


WE ARE OPEN TO ALL PERSONAL SUGGESTIONS AND WISHES, SO THAT WE CAN INCORPORATE THEM INTO THE PROGRAMME. COACH FOR ANIMALS HAS A LARGE NETWORK WHERE A LOT IS POSSIBLE.
Our general terms and conditions apply to all our services and products  !

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn